Zielone światło dla fabryki Volvo na Słowacji. Komisja Europejska stwierdziła, że środki w wysokości 267 milionów euro na rzecz Volvo ze strony władz Słowacji są zgodne z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa. Pomoc inwestycyjna będzie wspierać utworzenie nowego zakładu produkcyjnego aut elektrycznych w Valaliky koło Koszyc. Zdaniem UE środki te przyczynią się do realizacji strategicznych celów UE dotyczących tworzenia miejsc pracy, rozwoju regionalnego i Europejskiego Zielonego Ładu.

Fabryka Volvo na Słowacji

Słowacja zgłosiła Komisji Europejskiej swój plan udzielenia pomocy publicznej w wysokości 267 milionów euro na wsparcie inwestycji Volvo. Zakład ten będzie trzecim zakładem produkcyjnym szwedzkiej firmy w Europie.

Pomoc będzie miała formę bezpośrednich dotacji. Volvo zainwestuje w ten projekt 1,2 miliarda euro.

Zakład będzie miał początkowo zdolność produkcyjną na poziomie około 250 000 pojazdów elektrycznych rocznie. Projekt ten stworzy co najmniej 3 300 bezpośrednich miejsc pracy, a także zwiększy pośrednie zatrudnienie. Ma on również przynieść korzyści w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej od momentu rozpoczęcia produkcji. Ma również wspomóc dostępność aut elektrycznych na rynku.

Zakład produkcyjny umiejscowiono w Valaliky, obszarze uprawnionym do otrzymywania pomocy regionalnej na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Obszar ten został również zidentyfikowany jako obszar Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli obszar negatywnie dotknięty przejściem w kierunku neutralności klimatycznej.

Ocena Komisji

Komisja dokonała oceny środków zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że środki przyczynią się do tworzenia miejsc pracy, rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności obszaru. 

Pomoc publiczna w UE

Komisja wskazuje, że Europa zawsze charakteryzowała się istotnymi dysproporcjami pod względem dobrobytu ekonomicznego, dochodu, a także bezrobocia. Pomoc regionalna ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego w upośledzonych obszarach Europy, a także zapewnić jednocześnie równy dostęp do rynku między państwami członkowskimi.

W wytycznych dotyczących Pomocy Regionalnej z 2021 roku Komisja określa warunki, na jakich pomoc regionalna może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz ustala odpowiednie kryteria. Na tej podstawie państwa członkowskie zgłosiły Komisji swoje mapy pomocy regionalnej do zatwierdzenia.

W dniu 16 września 2021 r. Komisja zatwierdziła słowacką mapę pomocy regionalnej dla udzielania pomocy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. W dniu 17 lutego 2023 r. oraz 16 listopada 2023 r. Komisja zatwierdziła poprawki do słowackiej mapy pomocy regionalnej w kontekście Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię