Branża motoryzacyjna wzywa przywódców UE do podjęcia działań w sprawie spadku konkurencyjności przemysłu. ACEA ponawia swój apel o przyspieszenie działań chroniących europejski przemysł w czasie transformacji. Wkrótce rozpocznie się tegoroczny szczyt Rady Europejskiej, na którym przywódcy UE zajmą się kwestią konkurencyjności UE.

Branża motoryzacyjna wzywa do działań

Przemawiając podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim w Brukseli, prezes ACEA i dyrektor generalny Grupy Renault, Luca de Meo stwierdził, że Europa i jej przemysł samochodowy znajdują się w punkcie zwrotnym. Wyzwania dla branży motoryzacyjnej są ogromne. Podobnie jak presja wywierana na przemysł.

De Meo krytykuje system

Powiedział, że europejscy producenci stoją dziś przed bardzo asymetrycznym wyzwaniem. Jego zdaniem nie są oni już liderem wyścigu technologicznego. De Meo podkreślił, że obecnie dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych słabną. W tym czasie w Chinach i USA widać ogromne wsparcie dla producentów.

– Wszystko to dzieje się w kontekście erozji ogólnej konkurencyjności Europy — powiedział de Meo.

Przemysł motoryzacyjny i mnogość przepisów

Sigrid de Vries, mówiła z kolei, że głównym wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej w ostatnich latach była liczba nowych przepisów. Obejmowały one zarówno redukcję emisji CO2 pochodzącej z rury wydechowej samochodów, jak i włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem było też dołożenie należytej staranności do prawodawstwa związanego z motoryzacją.

ACEA podkreśla, że chociaż zasadność tych inicjatyw nie jest kwestionowana. Branża motoryzacyjna intensywnie inwestuje w ich realizację, ale Europa może i powinna zrobić więcej, aby przepisy były spójne, osiągalne i konkurencyjne w kontekście globalnym.

Branża motoryzacyjna w dobie zmian

Niedawna propozycja wprowadzenia Euro 7 dotycząca emisji zanieczyszczeń jest doskonałym przykładem regulacji, która doda złożoności i niepewności w branży motoryzacyjnej. Uderzy też ona w poziom inwestycji europejskich producentów, nie przynosząc korzyści środowiskowych, które miałyby przynieść.

Euro 6 a zmniejszenie emisji NOx

ACEA wskazuje, że obowiązująca obecnie w branży motoryzacyjnej norma Euro 6, wraz z rozwojem pojazdów elektrycznych, może potencjalnie doprowadzić do zmniejszenia emisji NOx o 80 proc. do roku 2035 w porównaniu z rokiem 2020. Wniosek dotyczący Euro 7 przyniósłby najwyżej 4 dodatkowe punkty dla samochodów osobowych i 2 dodatkowe punkty dla samochodów ciężarowych.

Wpływ Euro 7 na branżę motoryzacyjną

ACEA wskazuje, że ten marginalny wpływ wiązałby się z wysokimi kosztami. Szacunki wskazują, że wniosek dotyczący Euro 7 spowodowałby wzrost ceny nowego samochodu średnio o 2 000 euro. Oznacza to, że wiele osób byłoby zmuszonych do przedłużenia życia swoich starych samochodów. To z kolei miałoby odwrotny skutek do zamierzonego dla środowiska i klimatu.

Jeszcze szybsza transformacja

Szef Renault powiedział, że najpotężniejszym narzędziem do ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i zanieczyszczeń, jest przejście na elhektromobilnośći i transformacja powinna być przyspieszona. Europa powinna także rozważyć nowe możliwości.

— W przypadku jakości powietrza powinniśmy skupić się na dużych obszarach miejskich, przestrzegając zasad pomocniczości i proporcjonalności, ponieważ to właśnie tam jest to prawdziwy problem — powiedział de Meo.

Branża motoryzacyjna w Europie

Branża motoryzacyjna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Europie, zatrudniającym dziesiątki milionów ludzi i generującym wysoki poziom dochodów. Według danych European Automobile Manufacturers Association (ACEA) w 2020 roku produkcja samochodów w Europie wyniosła około 16,5 milionów pojazdów.

Eurostat podaje, że branża motoryzacyjna zatrudnia bezpośrednio ponad 2,6 milionów osób w Europie. Jednakże, jeśli wziąć pod uwagę także pracowników branż powiązanych, takich jak dostawcy części i usług, liczba ta znacznie się zwiększa.

Znaczenie branży motoryzacyjnej dla UE

Branża motoryzacyjna ma ogromne znaczenie dla gospodarki europejskiej z trzech powodów:

  • powiązania z innymi sektorami – przemysł motoryzacyjny ma istotne znaczenie dla sektorów wyższego szczebla, takich jak stal, chemia i tekstylia. Ogromne znaczenie ma także dla sektorów niższego szczebla, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne, sektor napraw i usługi związane z mobilnością,
  • zatrudnienie — według danych ACEA w 2021 roku, branża motoryzacyjna przyczynia się do zatrudnienia ponad 14,6 milionów osób w Europie, co stanowi około 6,7 proc. całkowitej liczby zatrudnionych w sektorze przemysłowym UE,
  • gospodarka – obroty generowane przez przemysł motoryzacyjny stanowią ponad 7 proc. PKB UE. Wysiłki UE powinny skupić się na zawieraniu i egzekwowaniu preferencyjnych umów handlowych i inwestycyjnych. Ułatwią one przedsiębiorstwom europejskim dostęp do rynków krajów trzecich i dalsze czerpanie korzyści z ekonomii skali.

Kraje z największym zatrudnieniem w sektorze motoryzacyjnym

W Europie najwięcej osób w branży motoryzacyjnej zatrudnionych jest w Niemczech – 916 tys. osób. Na drugim miejscu znajduje się Francja, gdzie zatrudnionych jest 232 tys. osób. Trzecie miejsce zajmuje Polska z liczbą 224 tys. osób.

Dalej są Czechy (181 tys.) oraz Rumunia, gdzie pracuje 179 tys. osób. Łącznie tych pięć państw zatrudnia 1,7 mln pracowników w sektorze motoryzacyjnym, co odpowiada 67 proc. wszystkich osób zatrudnionych w tej branży.

Branża motoryzacyjna w Polsce

W Polsce w 2019 roku, według danych Eurostatu, pracowało 224 tys. osób. W 2019 roku w sektorze motoryzacyjnym w Polsce działo 659 przedsiębiorstw. Znakomitą większość stanowiły firmy prywatne. Dane wskazują, że blisko połowa z nich zatrudniała mniej niż 50 osób i w tym przypadku, charakteryzują się one jednak niskimi wskaźnikami produkcji sprzedanej.

Większość, bo prawie 70 proc. dochodów ze sprzedaży, należało do dużych firm, w których zatrudnienie przekraczało poziom 1000 pracowników.

Branża motoryzacyjna a polskie PKB

Udział branży motoryzacyjnej w PKB wynosił ok. 8 proc. Wartość produkcji osiągnęła w 2019 roku poziom 163,6 mld zł, co odpowiadało 9,8 proc. wartości ogólnej produkcji przemysłowej w Polsce. Z kolei wartość produkcji sprzedanej wynosiła 160,5 mld zł.

Przychody firm z branży motoryzacyjnej ogółem pochodzące ze sprzedaży wyrobów, a także usług, towarów i materiałów wyniosły 170 374,9 mln zł, wykazując podobną dynamikę wzrostu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię